Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 1 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ- ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ- «ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΚΑΙ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ  ΤΗΣ»

Έγγραφα Διαγωνισμού
Διακήρυξη
Περίληψη
ΕΕΕΣ